Likwidacja firmy nie jest łatwa, tak jak sama decyzja o podjęciu tego typu działań. Konieczne jest wypełnienie wielu formalności, dzięki którym możliwe będzie poprawne zakończenie działalności. Jak wyglądają etapy likwidacji firmy?

Krok 1 – rozliczenie się z urzędami

Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na likwidację firmy jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich formalności związanych z jej wyrejestrowaniem w urzędach i instytucjach. Osoba likwidująca własną działalność gospodarczą zgodnie z przepisami musi sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji. Jest to konieczny element, który musi zostać wypełniony przez podatników prowadzących pełną księgowość, a także tych korzystających z podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz przez osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Aby móc dokonać likwidacji działalności gospodarczej konieczne jest zgłoszenie formularzu CEIDG-1, który stanowi jednocześnie wniosek o wykreślenie z wpisu z CEIDG.

Wniosek powinien być złożony w urzędzie w terminie 7 dni od momentu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Po złożeniu formularzu CEIDG-1 ZUS sporządza stosowny dokument ZUS ZWPA, który wyrejestrowuje przedsiębiorcę jako płatnika składek.W przypadku gdy likwidowana działalność była opodatkowana podatkiem od towarów i usług niezbędne jest również złożenie formularzu VAT-Z. Dodatkowo należy zgłosić dokument ZUS ZWUA odnoszący się do wyrejestrowania z ubezpieczeń oraz ZUS ZCNA gdy zachodzi potrzeba wyrejestrowania ubezpieczeń innych członków rodziny.

Krok 2- wykaz składników majątku

W przypadku konieczności likwidacji działalności gospodarczej konieczne jest sporządzenie spisów dla celów PIT – spis z natury oraz VAT – wykaz składników majątku i dodatkowo spis z natury. W sytuacji gdy dany przedsiębiorca rozliczał się przy wykorzystaniu księgi przychodów i rozchodów w dniu likwidacji działalności musi on sporządzić spis z natury do celów PIT zgodnie z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Spis z natury musi posiadać wszelkie towary handlowe, materiału, zapasy, półprodukty, wyroby gotowe, odpady, a także produkcję w toku. Czynni podatnicy VAT również są zobowiązani do sporządzenia oddzielnego spis z natury dla celów VAT, zwany również remanentem likwidacyjnym. W remanencie dla celów VAT określane są wszystkie rzeczowe składniki majątku pozostające w przedsiębiorstwie w dniu likwidacji, które mają określoną wartość rynkową i od których przy zakupie podatnik miał prawo odliczyć VAT.

Krok 3 – sprzedaż składników majątku po likwidacji działalności gospodarczej

Warto wiedzieć, że w przypadku sprzedaży składników majątku odnotowany jest przychód, o czym informuje nas art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT. Naliczenia podatków nie spowoduje sytuacja, w której przedsiębiorca po dokonaniu likwidacji działalności korzysta prywatnie ze składnika majątku np. z samochodu do swoich celów osobistych oraz w przypadku gdy przekaże on zalegający towar nieodpłatnie w formie darowizny innej osobie, fundacji itp.

Jeśli były przedsiębiorca podejmie się sprzedaży wygenerowany dochód będzie podlegał opodatkowaniu w sytuacji gdy sprzedaż składników majątku nastąpi przed upłynięciem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano likwidacji działalność. Dochód ze sprzedaży składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności oblicza się jako różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a wydatkami na nabycie zbywanych składników majątku. Sprzedaż może zostać dokonana poprzez wykorzystanie firm zajmujących się skupem nadwyżek magazynowych.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.