Likwidacja sklepu jest dość skomplikowanym formalnym procesem, którego obawia się większość przedsiębiorców decydujących się na zakończenie działalności – nie tylko ze względu na formalności, ale często dość znaczące obciążenia podatkowe. Przyczyn likwidacji może być wiele, jednak najczęściej wynika ona z nierentowności sklepu i braku możliwości dorównania konkurencji. Sklep to jednak nie tylko działalność w sensie prawnym, ale i ogromne zapasy gotówki zamrożonej w postaci towarów. Skuteczne zakończenie działalności gospodarczej wymaga więc dostarczenia odpowiednich dokumentów do ZUS-u, CEIDG oraz innych instytucji kontrolujących firmę. Wśród nich znajdzie się między innymi spis z natury.

Proces likwidacji sklepu

Podstawową czynnością prowadzącą do legalnej likwidacji sklepu jest zgłoszenie faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. Działanie to pozwoli na wykreślenie przedsiębiorcy z listy działalności gospodarczych w kraju. Właściwy wniosek, jakim jest w tym przypadku CEIDG-1, należy złożyć nie później niż 7 dni od daty zamknięcia działalności. Kolejną istotną instytucją jest ZUS, do którego odprowadzane są składki. Osoba prowadząca sklep musi wyrejestrować zarówno działalność (będącą płatnikiem składek), jak i siebie oraz podwładnych jako osób ubezpieczonych. Pierwszy podpunkt rozwiązywany jest za pomocą dokumentu ZUS ZWPA. Podstawą do jego złożenia jest formularz CEIDG oraz odpis o skreśleniu z listy przedsiębiorców. Dokument ten dostarcza się do ZUS w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty likwidacji sklepu. Aby wyrejestrować przedsiębiorcę i podwładnych z listy ubezpieczonych należy wypełnić wniosek ZUS ZWUA, który należy dostarczyć do ZUS przed upływem 7 dni od daty zamknięcia działalności.

Likwidacja fizyczna sklepu

Likwidacja sklepu to nie tylko działanie formalne, ale i fizyczne rozliczenie się z posiadanych towarów i dóbr stałych. Przedsiębiorca likwidujący działalność (w tym także sklep) ma prawny obowiązek sporządzenia spisu z natury (zwanego również remanentem końcowym) pozostałych towarów handlowych aktualnego na dzień likwidacji. Krok ten jest konieczny do rozliczenia PIT. W jego skład wchodzą wszelkie towary handlowe, materiały i surowce podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki oraz rzeczowe składniki majątku związanego z wykonywaną działalnością. Spisu dokonuje się po 7 dniach od zgłoszenia do Urzędu Skarbowego faktu zakończenia działalności gospodarczej. W dokumencie takim znajdują się wszelkie istotne dane podatnika, data sporządzenia spisu, oświadczenie o formie działalności oraz powód sporządzania spisu, którym w tym wypadku jest likwidacja sklepu.

Jak pozbyć się towaru po likwidacji sklepu?

Aby uniknąć konieczności spisywania zalegających stoków magazynowych (a w przypadku świadomej likwidacji sklepu bądź upadku firmy mogą być one dość duże), warto zastanowić się nad ich sprzedażą. Wiele sklepów organizuje przed likwidacją wyprzedaż, by pozbyć się jak największej liczby towarów. Inną opcją jest jednak odsprzedanie całego stoku magazynowego firmie takiej jak odkupimy.com, która zajmuje się profesjonalnym skupem zapasów hurtowych towarów. Sprzedane stoki magazynowe to dla przedsiębiorcy pozbycie się problemów związanych z ewidencją każdej pojedynczej sztuki towaru w spisie z natury, a ponadto odzyskuje on gotówkę zamrożoną w towarze, która z pewnością przyda się na pokrycie kosztów likwidacji sklepu. Rozwiązanie takie jest korzystne, bowiem zdejmuje z przedsiębiorcy problem pozbycia się towarów już po likwidacji sklepu.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.